1.POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejsza Polityka Prywatności obowiązuje osoby korzystające ze Strony Internetowej znajdującej się pod adresem URL:  https://chatanadradunia.pl
  i obowiązuje od 01 czerwca 2023r.
 2. Administratorem danych osobowych użytkowników jest: Domotel Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku 80-755, ul. Szafarnia 10, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000384263, o kapitale zakładowym 5 000,00 PLN w całości opłaconym (dalej jako „My”, ADO).
 3. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych:  e-mail: prywatnosc@domotel.pl
 4. Dane kontaktowe Administratora Danych Osobowych

Email: administracja@domotel.pl

Adres: Domotel Sp. z o.o., ul. Szafarnia 10, 80-755 Gdańsk

2. DANE OSOBOWE – CELE PRZETWARZANIA (CZEMU PRZETWARZAMY PAŃSTWA DANE)

Zgodnie z rozporządzeniem (UE) 2016/679 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych i swobodnego przepływu takich danych i uchylając dyrektywę 95/46 / WE (ogólne rozporządzenie w sprawie ochrony danych – zwane dalej „RODO”), informujemy, że:

 1. Przetwarzamy dane w następujących celach:
  1. wykonanie umowy lub podjęcie działań na wniosek osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
  2. obsługa zapytań (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
  3. rozpatrywanie skarg i reklamacji (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
  4. przechowywanie dokumentacji i wypełnianie obowiązków prawnych spoczywających na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
  5. wysyłanie newslettera (art. 6 ust. 1 lit. a RODO),
  6. monitorowanie i poprawa jakości świadczonych usług – zapytanie o wypełnienie ankiety lub udzielenie odpowiedzi na kilka pytań dotyczącej jakości świadczonych usług (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
  7. wyświetlanie w sieciach społecznościowych spersonalizowanych informacji handlowych (art. 6 ust. 1 lit. a RODO)
  8. prawnie uzasadnione interesy Administratora:
 • realizowanie marketingu bezpośredniego poprzez kontaktowanie się z Państwem, dostępnymi kanałami komunikacji (jednakże w przypadku komunikacji poprzez środki elektroniczne – takie jak adres e-mail lub numer telefonu – wyłącznie za Państwa zgodą lub żądaniem świadczenia usługi);
 • w celu zapewnienia ochrony i bezpieczeństwa osób i mienia, w szczególności poprzez funkcjonowanie w hotelu systemu monitoringu wizyjnego (dalej: Monitoring) utrwalającego wizerunek osób przebywających na terenie hotelu. O fakcie funkcjonowania Monitoringu w hotelu zostaniesz każdorazowo poinformowany poprzez umieszczenie przez nas przy wejściu widocznego znaku „Monitoring wizyjny”;
 • prowadzenie postępowań sądowych/pozasądowych;
 • dla celów archiwizacyjnych oraz wykazania spełnienia przez Administratora obowiązków wynikających z przepisów prawa.
 1. Podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne do skorzystania z usług. W przypadku wyrażania zgody to jest ona dobrowolna i wyrażona poprzez kliknięcie checkboxa zawierającego warunki udzielonej zgody.
 2. Jeżeli osoba wyraziła zgodę na przetwarzanie danych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 pkt. a RODO) to dane przetwarzane są do czasu cofnięcia zgody, ale po tym okresie mają prawo być archiwizowane informacje na temat tego kto i kiedy oraz jakiej zgody udzielił (na potrzeby ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń prawnych). W pozostałych przypadkach dane są przetwarzane przez okres uzasadniony realizacją celu (np. realizacja umowy, udzielenie odpowiedzi na pytania, przepisy podatkowe itp.)
 3. Zgodę można cofnąć w każdym czasie. Prosimy o wysłanie e-maila na adres: prywatnosc@.domotel.pl___.
 4. Każda osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do danych osobowych, poprawiania, usuwania lub ograniczania ich przetwarzania, prawo do sprzeciwu, prawo do przekazywania danych, prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego.
 5. Dane transakcyjne, w tym dane osobowe przekazywane są bezpośrednio przez użytkownika do dostawcy usług płatniczych.
 6. Osoby odwiedzające Stronę Internetową mogą wypełnić formularz i zapisać się na newsletter oraz podać adres e-mail lub/i numer telefonu będący podstawą automatycznego kontaktu.
 7. Osoby odwiedzające Stronę Internetową mogą wyrazić zgodę na prowadzenie przez Nas kampanii reklamowych w sieciach społecznościowych targetowanych na bazie adresu e-mail.

3. ODBIORCY DANYCH

Korzystamy z usług firm programistycznych i utrzymujących systemy teleinformatyczne, oraz innych podmiotów wspierających nas w realizowaniu naszych usług (kurierzy, platformy rezerwacyjne, dostawcy usług i towarów, agencje marketingowe), z którymi mamy zawarte stosowne umowy. Umowy te obejmują zasady przetwarzania danych i poufność. Dane te nie są udostępniane i żadna z tych firm nie ma prawa przetwarzać danych w inny sposób niż określony w umowie. Państwa dane o ile firma ma do nich dostęp mogą być przetwarzane wyłącznie na potrzeby prawidłowego świadczenia usług.

4. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

1. Dane osobowe przetwarzane na podstawie odrębnej zgody (art. 6 ust. 1 lit a RODO) będą przetwarzane do czasu jej odwołania;

2. Dane osobowe przetwarzane w związku z zawarciem lub wykonaniem umowy będą przetwarzane przez czas obowiązywania umowy ( o świadczenie usług hotelarskich) zawartej z Państwem, a także po jej zakończeniu, do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń z umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa dotyczącymi terminów przedawnienia;

3. Dane osobowe przetwarzane w związku z realizacją obowiązków wynikających z przepisów prawa, np. podatkowych i rachunkowych, świadczeniem usług drogą elektroniczną, będą przetwarzane przez okres wskazany w przepisach prawa nakładających na Administratora określone obowiązki lub do czasu ich zrealizowania.

4. Przetwarzanie Państwa danych osobowych w oparciu o prawnie uzasadniony interes Administratora (np. marketing bezpośredni, profilowanie, cele analityczne) będzie realizowane do czasu zgłoszenia przez Państwa sprzeciwu wobec przetwarzania danych w tych celach, chyba że Administrator wykaże istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Państwa interesów, praw i wolności lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Przetwarzanie danych osobowych do celów marketingowych będzie realizowane przez okres obowiązywania umowy albo do momentu wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania.

5. Przetwarzanie Państwa danych osobowych uzyskanych za pomocą monitoringu co do zasady przechowujemy przez okres 30 dni. W uzasadnionych przypadkach, gdy jest to uzasadnione interesem prawnym Administratora lub wynika z przepisów prawa, dane osobowe przechowywane będą przez czas niezbędny do wypełnienia obowiązków prawnych Administratora lub zaspokojenia jego prawnie uzasadnionego interesu.

5. PRZYSŁUGUJĄCE PRAWA:

Przysługuje Państwu prawo do:

 • żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych;
 • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, jednakże podanie niektórych danych jest konieczne dla zawarcia i wykonania umowy. Niepodanie określonych danych może skutkować odmową zawarcia umowy lub niemożnością jej prawidłowego wykonania.

6. PRAWO DO WNIESIENIA SPRZECIWU

1. W dowolnym momencie masz prawo wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących Państwa danych osobowych opartego na prawnie uzasadnionym interesie realizowanym przez Administratora lub przez stronę trzecią, w tym profilowania realizowanego na podstawie tego przepisu. Wówczas nie będzie nam wolno już przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykażemy istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

2. Ponadto, jeżeli Państwa dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących Państwa danych osobowych na potrzeby takiego marketingu, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim.

POLITYKA COOKIES.

Gromadzimy „ Inne Dane ”, które generalnie nie wiążą się z ujawnieniem tożsamości użytkownika ani nie odnoszą się bezpośrednio do zidentyfikowanej osoby. W zakresie, w jakim Inne Dane ujawniają konkretną tożsamość użytkownika lub dotyczą osoby, będziemy traktować Inne Dane jako Dane Osobowe. Inne dane obejmują:

 • Przeglądarka lub urządzenie użytkownika. Zbieramy określone dane za pośrednictwem przeglądarki użytkownika lub automatycznie za pośrednictwem jego urządzenia, takie jak adres Media Access Control (MAC), typ komputera (Windows lub Apple), rozdzielczość ekranu, nazwa i wersja systemu operacyjnego, producent i model urządzenia, język, typ i wersja przeglądarki internetowej oraz nazwa i wersja Usług Online (takich jak Aplikacje), z których korzysta użytkownik. Wykorzystujemy te dane, aby zapewnić prawidłowe działanie Usług Online.
 • Korzystanie z Aplikacji. Gromadzimy określone dane, gdy użytkownik pobiera Aplikację i z niej korzysta, w tym dane o użytkowaniu Aplikacji, data i godzina uzyskania dostępu do naszych serwerów przez Aplikację na urządzeniu użytkownika oraz informacje o danych i plikach, które zostały pobrane do Aplikacji na podstawie numeru urządzenia użytkownika. Wykorzystujemy te dane, aby zapewnić prawidłowe działanie Usług Online. Nasze Aplikacje mogą zawierać zestawy do tworzenia oprogramowania (SDK) od stron trzecich, które mogą gromadzić i przesyłać Inne Dane w celu włączenia różnych funkcji w Aplikacji. Możemy również zbierać identyfikatory reklamowe urządzeń mobilnych, aby ulepszyć i spersonalizować doświadczenie użytkownika oraz dostarczać odpowiednie produkty, treści lub reklamy, które będą wyświetlane w naszej stronie, aplikacjach lub reklamach zewnętrznych.
  • Zmiana preferencji w aplikacji dotyczących zbierania identyfikatorów reklamowych urządzeń mobilnych.
  • Opcjonalne funkcje aplikacji. Nasze Aplikacje mogą zawierać opcjonalne funkcje udostępniane programistom przez system operacyjny urządzenia. Aby poprawić doświadczenie użytkownika, możemy poprosić o jego zgodę na korzystanie z lokalizacji jego urządzenia, aparatu lub innych funkcji (np. używanie aparatu urządzenia użytkownika do przechwytywania informacji o jego karcie kredytowej).Użytkownik może nie zezwalać na korzystanie z takich funkcji i wówczas wymagające ich funkcje Aplikacji mogą być dla niego niedostępne. Aby zarządzać tymi uprawnieniami, należy przejść do ustawień urządzenia.
 • Pliki cookie. Gromadzimy określone dane z plików cookie, czyli fragmentów danych przechowywanych bezpośrednio na komputerze lub urządzeniu mobilnym, z którego korzysta użytkownik. Pliki cookie pozwalają nam gromadzić informacje o rodzaju przeglądarki, czasie spędzonym w Usługach Online, odwiedzanych stronach, odsyłającym adresie URL, preferencjach językowych i inne zagregowane dane o ruchu. Używamy funkcjonalnych plików cookie, aby uzyskać dane w celu zapewnienia bezpieczeństwa, ułatwienia nawigacji, efektywniejszego wyświetlania treści, gromadzenia danych statystycznych, personalizacji korzystania z Usług Online oraz rozpoznania komputera użytkownika w celu wspomagania użytkownika w korzystaniu z Usług Online. Gromadzimy również dane statystyczne z plików cookie dotyczące korzystania z Usług Online, aby stale ulepszać projekt i funkcjonalność, dowiedzieć się, w jaki sposób są używane oraz aby pomogły nam one w rozwiązywaniu wszelkich kwestii. Reklamowe pliki cookie pozwalają nam ponadto wybrać, które reklamy lub oferty z największym prawdopodobieństwem będą dla użytkownika atrakcyjne, i wyświetlać je podczas używania Usług Online. Używamy ich również do wysyłania e-maili marketingowych i śledzenia odpowiedzi na reklamy internetowe i e-maile marketingowe.
  • Zarządzaj preferencjami plików cookie:
   • Użytkownik może wybrać, czy chce akceptować pliki cookie, zarządzając preferencjami śledzenia poprzez kliknięcie na „Preferencje śledzenia” znajdujące się na dole naszej strony głównej lub zmieniając ustawienia w przeglądarce. W przypadku niezaakceptowania plików cookie można napotkać pewne niedogodności w korzystaniu z Usług Online. Na przykład nie będziemy w stanie rozpoznać komputera użytkownika i będzie on musiał logować się przy każdej wizycie. Użytkownik nie będzie również otrzymywać od nas reklam ani innych ofert, które są zgodne z jego zainteresowaniami i potrzebami. Obecnie nie odpowiadamy na sygnały „Do-Not-Track” przeglądarki.
  • Reklama Stron Trzecich:
   • Możemy wykorzystywać zewnętrzne firmy reklamowe do wyświetlania reklam dotyczących towarów i usług, które mogą zainteresować użytkownika, gdy korzysta on z Usług Online, innych witryn internetowych lub usług online. Aby obsługiwać takie reklamy, firmy te umieszczają lub rozpoznają unikalny plik cookie w przeglądarce internetowej (w tym za pomocą znaczników pikselowych). Aby uzyskać więcej informacji na temat tej praktyki i poznać związane z nią wybory, należy odwiedzić strony http://www.networkadvertising.org/managing/opt_out.asp i http://www.aboutads.info/ .
  • Znaczniki pikselowe i inne podobne technologie. Zbieramy dane ze znaczników pikselowych (znanych również jako sygnalizatory sieci Web i czyste pliki GIF), które są używane z niektórymi Usługami Online, między innymi do śledzenia działań użytkowników Usług Online (w tym odbiorców wiadomości e-mail), mierzenia sukcesu naszych kampanii marketingowych oraz sporządzania statystyk dotyczących korzystania z Usług Online.
  • Analityka. Zbieramy dane za pośrednictwem Google Analytics i Adobe Analytics, które wykorzystują pliki cookie i technologie do zbierania i analizowania danych dotyczących korzystania z Usług. Usługi te gromadzą dane dotyczące korzystania z innych stron internetowych, aplikacji i zasobów internetowych. Aby dowiedzieć się o praktykach Google, należy wejść na stronę www.google.com/policies/privacy/‌partners/i zrezygnować, pobierając dodatek do przeglądarki blokujący Google Analytics, dostępny pod adresem https://tools.google.com/dlpage/gaoptout . Aby dowiedzieć się więcej o Adobe i zrezygnować, należy odwiedzić stronę http://www.adobe.com/privacy/opt-out.html .
  • Adres IP użytkownika. Pozyskujemy adres IP użytkownika, czyli numer automatycznie przypisywany do komputera, z którego korzysta użytkownik, przez dostawcę usług internetowych (ISP).Adres IP jest identyfikowany i automatycznie rejestrowany w naszych plikach dziennika serwera, gdy użytkownik uzyskuje dostęp do Usług online, wraz z czasem wizyty i odwiedzonymi stronami. Używamy adresów IP do obliczania poziomów użytkowania, diagnozowania problemów z serwerem i administrowania Usługami Online. Na podstawie adresu IP użytkownika można również uzyskać jego przybliżoną lokalizację.
  • Dane zagregowane i podzielone na segmenty. Możemy agregować dane, które zbieramy, a te dane zbiorcze nie będą umożliwiać osobistej identyfikacji żadnego użytkownika. Możemy również wykorzystywać zarówno dane osobowe, jak i inne dane, aby podzielić klientów na segmenty lub grupy, aby zapewnić lepiej dopasowane reklamy.
  • Precyzyjne usługi lokalizacyjne. Za zgodą użytkownika możemy ustalić dokładną fizyczną lokalizację jego urządzenia za pomocą satelity, wieży telefonicznej, sygnałów Wi-Fi lub innych technologii. Będziemy gromadzić te dane, jeśli użytkownik wyrazi zgodę za pośrednictwem Aplikacji lub innego programu (podczas pierwszego logowania lub później), aby ulepszyć oferty specjalne i umożliwić korzystanie z funkcji opartych na lokalizacji na urządzeniu użytkownika. Jeśli użytkownik wyraził zgodę na udostępnianie swojej lokalizacji, Aplikacja lub inny program będzie nadal gromadzić dane o lokalizacji na podstawie tego, jak użytkownik zdecydował się udostępnić te dane.
 • Rezygnacja z dokładnej lokalizacji: użytkownik może określić za pośrednictwem systemu operacyjnego urządzenia, aby zawsze udostępniać lokalizację, tylko gdy aplikacja jest używana lub nigdy.

LISTA PODMIOTÓW PRZETWARZAJACYCH DANE

 • Korzystamy z następujących narzędzi analitycznych:
  Google
 • Korzystamy z następujących narzędzi marketingowych:
  Googlr

Zarządzaj ustawieniami plików cookies